Sábado, 21 de Março de 2009
dia mundial da poesia


publicado por carlossilva às 00:01
link do post | comentar | favorito

Sexta-feira, 20 de Março de 2009
a amante nunca ten dentes postizosA amante nunca ten dentes postizos
graus no nariz
pelos nas coxas
gorduras nos cadrís.
Á amante nunca lle inchan os ollos ao dormir.
O poeta ama a perfección
non te ama a ti.
Es idealización
mito
metáfora da metáfora.

De non seres perfecta como te amarían?

 

***

Maria Xosé Queizán(1939)

Vigo - Galiza

 

*******************************************

 

A amante nunca tem dentes postiços

grãos no nariz

pelos nas coxas

gordura nos quadris.

À amante nunca lhe incham os olhos ao dormir.

O poeta ama a perfeição

não te ama a ti.

Es idealização

mito

metáfora da metáfora.

 

Se não fosses perfeita como te amariam?

 

[trad: cas]

 publicado por carlossilva às 00:12
link do post | comentar | favorito

Quinta-feira, 19 de Março de 2009
far blues


Naquela cidade
onde unha rapaza escribía un diario secreto
na noite
mentres o soño desvalido semellaba finxir
silencios compartidos
nesa vella cidade do norte
o primeiro poema de amor flutuaba
coma un blues nostálxico
na noite.

Só quería saber
por qué as cordas permanecen vibrando coma labios
e qué queda do diario secreto
na noite desvelada.

Querería saber daquel río esvaído do soño
tal unha despedida sen retorno,
do silencio curvado nunha praza deserta e antiga.

¿Onde vai o primeiro poema de amor
a materia sonora dun blues fuxidío
a inocencia primeira?


***

Luz Pozo (1922)

Ribadeo - Galiza

FAR BLUES

Naquela cidade
onde uma rapariga escrevia um diário secreto
na noite
enquanto o sonho desvalido parecia fingir
silêncios partilhados
nessa velha cidade do norte
o primeiro poema de amor flutuava
como um blues nostálgico
na noite.

Só queria saber
por que as cordas permanecem vibrando como lábios
e que queda do diário secreto
na noite desvendada.

Queria saber daquele rio esvaído do sonho
como uma despedida sem retorno,
do silêncio curvo numa praça deserta e antiga.

Onde vai o primeiro poema de amor
a matéria sonora dum blues fugidio
a inocência primeira?

 


tags:

publicado por carlossilva às 00:23
link do post | comentar | favorito

Quarta-feira, 18 de Março de 2009
o contrato


Cubriron con exactitude o impreso en vixencia inexcusable,
encheron puntuais os ocos baleiros con nomes completos,
[enderezos e datas precisas de nacemento.
Cumprimentaron os estrictos documentos mediante pólizas determinadas,
certificados de pedra e facturas de floristerías.
Riscaron as cuadrículas burócratas da forma máis sensual
[que puideron atopar naquel bolígrafo.
Non lembro xa cánto papel de estado empregaron na escritura de ingreso ni cántas
sinaturas ensaiadas.
Logo fixeron con tino a
inscripción legal gozosa no
rexistro
e antes de que vencera o prazo foron acordar a
cota mensual de beixos.

Non se esqueza
que se amaron dende as nove corenta e cinco do vintenove de maio
até as sete e tres minutos
dun catorce de setembro.

 

 ***

YOLANDA CASTAÑO (1977)

Santiago de Compostela - Galiza

***************************************

O CONTRATO

Preencheram con exactidão o impreso em vigencia irrecusável,
encheram pontuais as lacunas con nomes completos,
[endereços e datas precisas de nascimento.
Cumprimentaram os estrictos documentos mediante apólices determinadas,
certificados de pedra e facturas de floristas.
Riscaram as quadrículas burocratas da forma mais sensual
[que puderam encontrar naquela esferográfica.
Não me lembro já quanto papel de estado empregaram na escritura de ingresso nem quantas
assinaturas ensaiadas.
Logo fizeram com juízo a
inscrição legal gozosa no
registo
e antes de que vencera o prazo foram acordar a
cota mensal de beijos.

Não se esqueça
que se amaram desde as nove quarenta e cinco do vinte e nove de maio
até às sete e três minutos
dum catorze de setembro.

 

[trad: cas]

 publicado por carlossilva às 02:55
link do post | comentar | favorito

Terça-feira, 17 de Março de 2009
longa noite de pedra

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

 

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.

 

***

Celso Emilio Ferreiro (1912-1979)

Celanova - Galiza

*****************************************

 


O tecto é de pedra.
De pedra são as paredes
e as trevas.
De pedra o chão
e as grades.
As portas,
as cadeias,
o ar,
as janelas,
os olhares,
são de pedra.
Os corações dos homens
que ao longe espreitam,
feitos estão
também
de pedra.
E eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.


 publicado por carlossilva às 05:37
link do post | comentar | favorito

Segunda-feira, 16 de Março de 2009
camiñan descalzas polas rochas

 

CAMIÑAN DESCALZAS POLAS ROCHAS,
fantasmas de sal habitan as sombras,
saben que as últimas mareas
esqueceron na praia os restos do naufragio.
As mulleres recollen cada noite
os tesouros de auga, líquidos e fráxiles,
rebélanse contra a Historia,
constrúen co mar as estatuas
que nunca permanezan.
As mulleres de sal, con sargazos de sombras,
xorden das últimas mareas
e tecen tesouros de auga cada noite
contra a Historia.
Elas, que saben que o efémero permanece.

 

***

Ana Romaní (1962)

Noia - Galiza

*******************************

Caminham descalças pelas rochas,
fantasmas de sal habitam as sombras,
sabem que as últimas marés
esqueceram na praia os restos do naufrágio.
As mulleres recolhem todas as noites
os tesouros de água, líquidos e frágeis,
revoltam-se contra a História,
constroem com o mar as estátuas
que nunca permanecem.
As mulheres de sal, com sargaços de sombras,
surgem das últimas marés
e tecem tesouros de água todas as noites
contra a História.
Elas, que sabem que o efémero permanece.

 

[trad:cas]

</p></style> </p>

 

</p>


publicado por carlossilva às 09:17
link do post | comentar | favorito

Domingo, 15 de Março de 2009
as aves

 

Foron ellas, as aves de marzo,

As que viñan anunciando con velocidade de motor ou asteroide cego

A fusión dos grandes xelos que destilan sangue de navalla,

As que avisaron da cor brava dos campos e da tenra carícia das marés, lábios de estanque.

 

Elas escribiron o teu nome na memoria

Dunha tarde azul de marzo mentres eu vivia

Recén vestido de espera para a festa dos ar.

E alguén pasou repetindo un nome, o teu de ave senlleira,

Muller inevitábel, luz que danza,

 

Entón viñeche ti a perguntar se para sempre,

Se para sempre era,

Era este amor revelado nos circuitos migratorios

Do último dia de inverno.

 

***

Xosé Maria Álvarez Cáccamo (1950)

Vigo - Galiza

*****************************************

 

As aves

 

Foram elas, as aves de março,

as que vinham anunciando com velocidade de motor ou asteróide cego

a fusão dos grandes gelos que destilam sangue de navalha,

as que avisaram da cor brava dos campos e da terna

carícia das marés, lábios de estanque.

 

Elas escreveram o teu nome na memória

duma tarde azul de março enquanto eu vivia

recém vestido de espera para a festa do ar.

E alguém passou repetindo um nome, o teu de ave singular,

mulher inevitável, luz que dança.

 

Então vieste tu pergungar se para sempre,

se para sempre era,

era este amor revelado nos circuitos migratorios

do último dia de inverno.

 

[trad: cas]

 

 

 


lido em: A Escrita das Aves de Marzo

publicado por carlossilva às 08:27
link do post | comentar | favorito

Sábado, 14 de Março de 2009
cóbados no varandal

 

ATOPAMOS esta madrugada
   na gaiola do Mar
   unha illa perdida

 

   Armaremos de novo a gaiola
   Vai saír o Sol
improvisado e desourentado

 

   Xa temos tantas estrelas
e tantas lúas sumisas
que non caben no barco nin na noite

 

   Xuntaremos paxaros sin xeografía
pra xogar cas distanzas
das sáus aas amplexadoras

 

   E os adeuses das nubes
   mudos e irremediabes

 

   E armaremos unha rede de ronseles
pra recobrar as saudades
co seu viaxe feito
polos oucéanos do noso corazón.

 

***

Manuel Antonio (1900-1930)

Rianxo - Galiza

*************************************

 

Cotovelos na varanda

 

Encontramos esta madrugada

   na gaiola do Mar

   uma ilha perdida

 

   Armaremos de novo a gaiola

   Vai sair o Sol

improvisado e desorientado

 

   Já temos tantas estrelas

e tantas luas submissas

que não cabem no barco nem na noite

 

   Juntaremos pássaros sem geografia

para jogar com o tamanho

das suas asas abrangentes

 

   E os adeuses das nuvens

mudos e irremediáveis

 

   E armaremos uma rede de esteiras

para recobrar as saudades

com a sua viagem feita

pelos oceanos do nosso coração.

 

[trad: cas]


lido em: De Catro a Catro

publicado por carlossilva às 10:43
link do post | comentar | favorito

Sexta-feira, 13 de Março de 2009
a teta sobre el sol


aquello era la maduración de toda mi lava
y la entonación rotunda de mis cantos de niña
la absoluta fuerza con la que tiraba por el carro
recibiendo el aliento de los labios de otra vaca.
bailar en mayo exactamente igual que si reventaras uvas
dejarte alimentar beber como quien vive
la leche última
saliendo de una teta dispuesta sobre el sol.

 

***

Olga Novo (1975)

Vilarmao - Galiza

*******************************************

 

aquilo era a maturação de toda a minha lava

e a entoação rotunda dos meus cantos de menina

a força absoluta com que puxava o carro

recebendo o bafo dos lábios de outra vaca

dançar em maio exactamente como se rebentasses uvas

deixar-te alimentar beber como quem vive

o último leite

saindo de uma teta posta por cima do sol

 

[trad: cas]

 


lido em: A teta sobre o sol
tags:

publicado por carlossilva às 12:46
link do post | comentar | favorito

Quinta-feira, 12 de Março de 2009
anguria

 

Ún xa non sabe que facer
nesta vida

Xa non sabe si será
mellor deixarse caír
na lama como un peixe morto
ou seguir carrexando
o seu noxo polas congostras.

Ún está desesperado.
Ó fin i ó cabo quixera vivir,
quixera ser luz, quixera ser home
e non cederlle a ninguén
o seu posto na loita.

Ún quixera vencer a canseira,
arrombar a delor,
crebar as cadeas
e cantar libremente
unha cántiga moza nos solpores.

***

Fiz Vergara Vilariño (1953-1997)

Lóuzara - Galiza

**************************************************

 

Uma pessoa já não sabe que fazer

nesta vida

 

Já não sabe se será

melhor deixar-se cair

na lama como um peixe morto

ou continuar carregando

o seu nojo pelas veredas

 

Uma pessoa está desesperada

Ao fim e ao cabo quer viver

quer ser luz, quer ser homem

e não ceder a ninguém

o seu posto na luta

 

Uma pessoa quer vencer o cansaço,

arrombar o sofrimento,

quebrar as cadeias

e cantar livremente

uma cantiga nova ao por-do-sol

 

[trad:cas]

 

 

 publicado por carlossilva às 13:10
link do post | comentar | favorito

mais sobre mim
agenda
18 de abril 2013 19 de abril 2013
Junho 2013
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab

1

2
3
4
5
6
7
8

9
14
15

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30


posts recentes

fogo e água

pára-me de repente o pens...

si digo mar

infância

trapo de voz representa o...

nana para gatos a punto d...

sou uma coluna crematória

dois poemas

nacín vello de máis

uelen

arquivos

Junho 2013

Maio 2013

Abril 2013

Março 2013

Fevereiro 2013

Janeiro 2013

Dezembro 2012

Novembro 2012

Outubro 2012

Setembro 2012

Agosto 2012

Julho 2012

Junho 2012

Maio 2012

Abril 2012

Março 2012

Fevereiro 2012

Janeiro 2012

Dezembro 2011

Novembro 2011

Outubro 2011

Setembro 2011

Agosto 2011

Julho 2011

Junho 2011

Maio 2011

Abril 2011

Março 2011

Fevereiro 2011

Janeiro 2011

Dezembro 2010

Novembro 2010

Outubro 2010

Setembro 2010

Julho 2010

Junho 2010

Maio 2010

Abril 2010

Março 2010

Fevereiro 2010

Janeiro 2010

Dezembro 2009

Novembro 2009

Outubro 2009

Setembro 2009

Agosto 2009

Julho 2009

Junho 2009

Maio 2009

Abril 2009

Março 2009

Fevereiro 2009

Janeiro 2009

Dezembro 2008

Novembro 2008

Outubro 2008

Setembro 2008

Agosto 2008

Julho 2008

Junho 2008

Maio 2008

Abril 2008

Março 2008

tags

a m pires cabral(4)

adelia prado(5)

adilia lopes(8)

al berto(6)

alba mendez(4)

albano martins(4)

alberte moman(8)

alberto augusto miranda(9)

alexandre teixeira mendes(11)

alfonso lauzara martinez(8)

alice macedo campos(13)

alicia fernandez rodriguez(5)

almada negreiros(4)

amadeu ferreira(8)

ana luísa amaral(6)

ana marques gastao(4)

andre domingues(5)

andreia carvalho(4)

antonio barahona(5)

antonio cabral(5)

antonio gedeao(5)

antonio ramos rosa(7)

anxos romeo(4)

ary dos santos(5)

augusto gil(4)

augusto massi(4)

aurelino costa(11)

baldo ramos(6)

bruno resende(5)

camila vardarac(9)

carlos drummond de andrade(5)

carlos vinagre(13)

cesario verde(4)

concha rousia(4)

cristina nery(5)

cruz martinez(9)

daniel filipe(5)

daniel maia - pinto rodrigues(4)

david mourão-ferreira(6)

elvira riveiro(8)

emma couceiro(4)

estibaliz espinosa(7)

eugenio de andrade(8)

eva mendez doroxo(8)

fatima vale(10)

fernando assis pacheco(4)

fernando pessoa(5)

fiamma hasse pais brandão(5)

florbela espanca(7)

gastão cruz(5)

helder moura pereira(4)

ines lourenço(6)

iolanda aldrei(4)

jaime rocha(5)

joana espain(10)

joaquim pessoa(4)

jorge sousa braga(6)

jose afonso(5)

jose carlos soares(4)

jose gomes ferreira(4)

jose luis peixoto(4)

jose regio(4)

jose tolentino mendonça(4)

jussara salazar(6)

luis de camoes(5)

luisa villalta(4)

luiza neto jorge(4)

maite dono(5)

manolo pipas(6)

manuel alegre(6)

manuel antonio pina(8)

maria alberta meneres(5)

maria do rosario pedreira(5)

maria estela guedes(7)

maria lado(6)

maria teresa horta(5)

marilia miranda lopes(4)

mario cesariny(5)

mia couto(8)

miguel torga(4)

nuno judice(8)

olga novo(17)

pedro ludgero(7)

pedro mexia(5)

pedro tamen(4)

raquel lanseros(9)

roberta tostes daniel(4)

rosa enriquez(6)

rosa martinez vilas(8)

rosalia de castro(6)

rui pires cabral(5)

sophia mello breyner andressen(7)

suzana guimaraens(5)

sylvia beirute(11)

tiago araujo(5)

valter hugo mae(5)

vasco graça moura(6)

virgilio liquito(5)

x. m. vila ribadomar(6)

yolanda castaño(10)

todas as tags

links
pesquisar
 
blogs SAPO
subscrever feeds